ออกประกาศฉบับเต็ม กรุงเทพฯ ให้เปิดกิจการเพิ่ม 1 ต.ค.นี้

ออกประกาศฉบับเต็ม กรุงเทพฯ ให้เปิดกิจการเพิ่ม 1 ต.ค.นี้

วันที่ 30 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศฉบับเต็ม กรุงเทพฯ ให้เปิดกิจการเพิ่ม 1 ต.ค.นี้ ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 43 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยมีเนื้อหาระบุว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่จำนวนผู้ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถปรับมาตรการ โดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

กรุงเทพฯ เปิดกิจการเพิ่ม 1 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ออกประกาศฉบับเต็ม กรุงเทพฯ ให้เปิดกิจการเพิ่ม 1 ต.ค.นี้

ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้

     1. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

     2. สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

     3. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร

     4. สวนน้ำ สวนสนุก

     5. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก

     6. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม

     7. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

     8. สนามกีฬาในร่มทุกประเภท (ยกเว้นสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก)

     9. สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

     10. สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

     11. สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

     12. สนามม้า

สถานที่ดังต่อไปนี้ สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัด

ออกประกาศฉบับเต็ม กรุงเทพฯ ให้เปิดกิจการเพิ่ม 1 ต.ค.นี้

          2.1 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใด ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการ

          2.2 สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ

          2.3 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวน ผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดีเช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่แผงลอย รถเข็นให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ

          2.4 ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภคให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อที่ตามปกติ เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดการให้บริการในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

          2.5 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท บ้านหนังสือ หอศิลย์ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยอาจพิจารณา ตามเกณฑ์ของขนาดพื้นที่ตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่สามารถรองรับได้ตามปกติ

          2.6 โรงภาพยนตร์ สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวน ผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนความจุที่นั่ง และจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างโดยการเว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และงดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์

          2.7 สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการผ่านการนัดหมายได้จนถึงเวลา 21.00 น. โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับร้านสักที่จะให้บริการได้เฉพาะผู้รับบริการที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการโดยวิธี RT-PCR หรือโดยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การติดเชื้อ SARS -Cov-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK)

          2.8 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการผ่านการนัดหมายได้ โดยจำกัดเวลาการให้บริการไม่เกินร้ายละสองชั่วโมง จนถึงเวลา 21.00 น. และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ยกเว้นการอบตัว อบสมุนไพร และการอบไอน้ำ ที่ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ โดยกำหนดเงื่อนไขเฉพาะการให้บริการประเภทการใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปา ที่ผู้เข้ารับบริการต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคชีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการโดยวิธี RT-PCR หรือ โดยการใช้ชุดตรวจ ATK

          2.9 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี ให้เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

          2.10 การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา กรณีจัดการแข่งขันแบบมีผู้ชมในสนามให้ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และกรณีจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในสนามให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

          2.11 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทดังต่อไปนี้ที่ยังคงกำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการ หรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน

ออกประกาศฉบับเต็ม กรุงเทพฯ ให้เปิดกิจการเพิ่ม 1 ต.ค.นี้

          2.12 การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกันสามารถทำได้ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

          2.13 โรงมหรสพ โรงละคร ให้ยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาความเหมาะสมให้มีการจัดแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน หรือการแสดงอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้แสดงและเจ้าหน้าที่รวมไม่เกิน 50 คน และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา อนุโลมให้ขณะแสดงบนเวทีที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้

          2.14 โรงเรียนสอนมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมใด ๆ โดยดำเนินการตามข้อ 2.1

          2.15 สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก

          2.16 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่อง พระบูชา

          2.17 สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

          2.18 สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เปิดได้เฉพาะการจัดกิจกรรมหรืองานตามประเพณี เช่น งานหมั้น โดยต้องไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร

          2.19 โรงแรมให้งดกิจกรรมจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง โดยสามารถให้บริการจัดกิจกรรมหรืองานตามประเพณี เช่น งานหมั้น โดยต้องไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข่าวบันเทิงที่น่าสนใจ

ติดต่อพื้นที่โฆษณา

รับทุกรูปแบบ Banner , บทความ
** ไม่รับโฆษณา ที่เป็นการพนัน 18+ ทุกชนิด **